Sirkulær økonomi

Dersom alle i verden bruker like mye ressurser som Europa, vil vi ifølge FN trenge 2,8 jordkloder for å dekke forbruket.

Kjernen i en sirkulær økonomi er å bruke jordas ressurser på best mulig måte for å sikre bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette krever at vi bruker fornybare energikilder og råvarer og at vi har effektive systemer som sørger for at produkter som i dag blir til avfall, blir råmaterialer i framtida.

Et skifte mot en sirkulær økonomi vil være avgjørende for verdiskaping, økonomisk vekst og avfalls- og ressursforvaltning i de kommende tiårene.

Dette vil gi oss sikrere material-tilgang, nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og bidra til å redusere klimautslippene.